تبریک                        تبریک
نایت اسکین

روز چهارشنبه 1395/06/17 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای کنگره 60 

و هفتمین رهایی لژیون امید رهایی ، رهایی همسفر راضیه بودیم .              آقای: مرتضی _ نام راهنما : رضا _ نام راهنمای همسفر : مریم _ آنتی ایکس : تریاک  و شیره و حشیش 
                                                      مدت سفر: 15 ماه و 15 روز   _  داروی درمان : OTاین رهایی را به خانم راضیه و مسافر گرامیشان آقا مرتضی و کمک راهنمایان گرامیشان تبریک میگوییم.

                                                                 از طرف  همسفران لژیون امید رهاییموضوعات مرتبط : رهایافتگان،
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، رهایافتگان،


تاریخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395 | 11:21 ق.ظ | نویسنده : مریم (استاد لژیون) | نظرات
تبریک                        تبریک
نایت اسکین

روز چهارشنبه 1395/05/06 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای کنگره 60 

و هفتمین رهایی لژیون امید رهایی ، رهایی همسفر شیوا بودیم .


     

آقای: محمد  _ نام راهنما : علی _ نام راهنمای همسفر :  مریم _آنتی ایکس : تریاک و متادون و هروئین _ مدت سفر:14 ماه 

داروی درمان : OT 


این رهایی را به خانم شیوا و مسافر گرامیشان آقا محمد و کمک راهنمایان گرامیشان تبریک میگوییم.

                                                                 از طرف  همسفران لژیون امید رهاییموضوعات مرتبط : رهایافتگان،
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، رهایافتگان،


تاریخ : پنجشنبه 7 مرداد 1395 | 11:37 ق.ظ | نویسنده : مریم (استاد لژیون) | نظرات
تبریک      تبریک

نایت اسکین

روز چهارشنبه 1395/01/25 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای کنگره 60

و سومین رهایی لژیون امید رهایی ، رهایی همسفر آرزو عزیز بودیم.آقای: احمد _ نام راهنما : علی _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان : OTاین رهایی را به خانم آرزو و مسافر گرامیشان احمد آقا و کمک راهنمایان گرامیشان تبریک میگوییم .

                                                                    از طرف همسفران لژیون امید رهایی
موضوعات مرتبط : رهایافتگان،
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، رهایافتگان،


تاریخ : پنجشنبه 26 فروردین 1395 | 11:21 ق.ظ | نویسنده : مریم (استاد لژیون) | نظرات
تبریک      تبریک

نایت اسکین

روز چهارشنبه 1394/12/20 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای کنگره 60

و سومین رهایی لژیون امید رهایی ، رهایی همسفر مهری عزیز بودیم.

آقای: حمیدرضا _ نام راهنما : یاسر _ نام راهنمای همسفر : مریم _ آنتی ایکس : شیره _ مدت سفر: 15ماه _ داروی درمان : 
OTاین رهایی را به خانم مهری و مسافر گرامیشان آقا حمیدرضا و کمک راهنمایان گرامیشان تبریک میگوییم .

                                                                    از طرف همسفران لژیون امید رهایی
موضوعات مرتبط : رهایافتگان،
برچسب ها : کنگره60، درمان اعتیاد، رهایافتگان،


تاریخ : جمعه 21 اسفند 1394 | 10:14 ق.ظ | نویسنده : مریم (استاد لژیون) | نظرات
تبریک      تبریک

نایت اسکین

روز چهارشنبه 1394/12/05 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای کنگره 60

و سومین رهایی لژیون امید رهایی ، رهایی همسفر مریم عزیز بودیم.


مسافر امید _ نام راهنما : اصغر _ آنتی ایکس : هروئین و شیشه و متادون و قرص _ مدت سفر: 13ماه _ داروی درمان : OT


این رهایی را به خانم مریم و همسفر فائزه و مسافر گرامیشان آقا امید و کمک راهنمایان گرامیشان تبریک میگوییم .

                                                                    از طرف همسفران لژیون امید رهاییموضوعات مرتبط : رهایافتگان،
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، رهایافتگان،


تاریخ : دوشنبه 10 اسفند 1394 | 10:35 ق.ظ | نویسنده : مریم (استاد لژیون) | نظرات